Bejelentkezés

Nagy Tisztelettel köszöntöm Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának honlapján!

Hegyes Zoltán
polgármester

 

Kapcsolat

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala

5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.
Tel: 06-56-477-001,
06-56-477-015
Fax: 06-56-577-032

E-mail:
hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 8:00-12:00 13:00-15:30
Kedd - -
Szerda 8:00-12:00 13:00-15:30
Csütörtök 8:00-12:00 -
Péntek 8:00-12:00 -

 

Időjárás

Időjárás előrejelzés

Fogorvosi ügyelet - helyszín változás

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, valamint Alattyán, Cibakháza, Jánoshida, Jászberény települések által biztosított fogorvosi ügyelet helyszíne 2015. március 14-től megváltozik.

Az eddigiek során 5000 Szolnok, Temető u. 1. szám alatti ingatlanban működő sürgősségi fogorvosi ügyeletet a betegek 2015. március 14-től Szolnok, Móra F. u. 9. szám alatt lévő felújított rendelőben vehetik igénybe. A rendelési idő változatlanul pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon 07:00-től -15:00 óra. Az ügyelet telefonos elérhetősége: 56/429-937.

Változik a szociális ellátás rendszere

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása – „Változik a szociális ellátás rendszere”

Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.

A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják.

Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.

A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál.

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből:

  • rendszeres szociális segély
  • adósságkezelési szolgáltatást
  •  lakásfenntartási támogatás
  • a méltányossági közgyógyellátás,
  • illetve a méltányossági ápolási díj

1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők:

  • aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; ( ez új elem)
  •  időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)

A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik.

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az önkormányzatok folyósítanak - március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot.

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg.

 

2. Önkormányzatok: települési támogatás keretében adhatnak támogatást

A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.
A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális törvényből.

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
 

Tájékoztató

Tájékoztató
a magánfőzők bejelentési kötelezettségéről, a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai módosultak. A módosítások célja az Európai Uniós szabályokkal kapcsolatos harmonizációnak való megfelelés.

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak. Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Változott a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és a párlat készítésére alkalmas desztilláló berendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente előállítható párlat mennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A módosítások értelmében a magánfőző a desztillálóberendezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést követő 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző köteles megőrizni a desztillálóberendezés megszerzésének jogszerűségét igazoló iratot és egy esetleges ellenőrzés esetén azt bemutatni. A 2015. január 1-jét megelőzően beszerzett desztillálóberendezések esetében a bejelentést 2015. január 15-ig kell megtenni a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző természetes azonosítóit, lakcímét, elérhetőségi adatait, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, helyrajzi számát, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonostárs adatát fel kell tüntetni. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről 15 napon belül értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása jogellenes, egy ellenőrzés esetén a vámhatóság a be nem jelentett készüléket elkobozza jövedéki bírság kiszabása mellett.

A magánfőzőnek tárgyévet követő év január 15-éig a magánfőzött párlat utáni adóbevallási és fizetési kötelezettséget kell teljesíteni szintén a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság felé. Ezt a kötelezettséget először 2016. január 15-ig kell teljesíteni, a 2015-ben előállított párlat után. A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

A bérfőzésben előállított párlat után is megszűnt 2014. december 31. napjával az eddig 50 liter mennyiségig biztosított nulla forintos adómérték. 2015. január 1-jétől a szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat adója egy bérfizető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167.000.-Ft (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 835 forint), az 50 litert meghaladó mennyiségre 333.385.-Ft (1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 1667 forint)

Fontos változás, hogy jövőre az önkormányzatnak fizetendő 1.000.-Ft-os átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnt, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000.-Ft/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Azon cibakházi lakosoknak, akik 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt desztillálóberendezést vásároltak, 2015. január 15-ig bejelentést kell tenniük az önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány beszerezhető az önkormányzati adóhatóságnál ügyfélfogadási időben.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Tekintettel arra, hogy a bejelentésre nyitva álló határidőig bejelentés nem érkezett, ezért adóhatóságunk a határidőt 2015. február 28-ig meghosszabbította.

Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, melynek mértéke az adózás rendjéről szóló törvény alapján 200 ezer forintig terjedhet.

Cibakháza, 2015. január 28.

                                                                                                              Önkormányzati adóhatóság

Megindul a Tisza Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítása

Három Hitelintézet betéteseit kártalanítja az OBA

Sajtóközlemény - 2014. december 11.

A mai naptól megkezdi és 20 munkanapon belül befejezi az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a Tisza Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítását is. A takarékszövetkezet ügyfelei egyenként legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő, 30 705 000 forintot kaphatnak, függetlenül attól, hogy magánszemélyről vagy vállalkozásról van szó. Eközben a Széchenyi István Hitelszövetkezet, valamint a Széchenyi Kereskedelmi Bank már zajló kifizetései összesen 4043 ügyfelet érintenek. A három egymással párhuzamosan zajló kártalanításban az OBA fizetési kötelezettsége mintegy 31,5 milliárd forint. Az OBA rendelkezik a gyors kifizetésekhez szükséges forrásokkal.

Tisza Takarékszövetkezet: kezdődik a kártalanítás

Az OBA a mai napon elindítja és 20 munkanapon belül, legkésőbb 2015. január 13-ig befejezi a Tisza Takarékszövetkezet betéteseinek a kártalanítását, miután a Magyar Nemzeti Bank tegnap elrendelte a takarékszövetkezet végelszámolását.

„Hasonlóan a korábbi kártalanítási esetek érintettjeihez, a Tisza Takarékszövetkezet betéteseinek sincs jelenleg teendőjük, a kártalanítást az OBA-tól automatikusan megkapják. Az érintettek pontos tájékoztatásának érdekében a honlapunkon elérhető új ügyfélportált is indítunk, amely segítségével a betétesek hamarosan nyomon követhetik a kártalanításuk folyamatát, kinyomtathatják a kártalanítási elszámolásukat és további fontos információkat is találnak” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.

Magánszemélyek minél gyorsabb kártalanítása érdekében az OBA három kifizetési csatornán keresztül juttatja el a kártalanítást:

· 100 ezer és 2,5 millió forint között a postai kézbesítőtől kapnak értesítést, hogy melyik postán tudják a betétesek felvenni az őket megillető összeget. Ezen belül 100 ezer forintig a postás házhoz viszi a kártalanítási összeget.

· 2,5 és 5 millió között OBA Betétbiztosítási Kártya útján. A kártyát és a hozzá tartozó PIN-kódot tartalmazó borítékot, valamint a kifizetési elszámolást külön postai küldeményként állandó lakcímükön kapják kézhez a betétesek. A kártyával felvehetik az összeget az OTP Bank bankjegykiadó automatáinál (napi limit maximálisan 800 ezer forint), vagy egy összegben az OTP fiókjaiban és a postahivatalokban.

· 5 millió forint felett az ügyfél rendelkezhet bármely OTP Bank fiókban az őt megillető kártalanításról – ez lehet betétlekötés, átutalás vagy készpénzfelvétel.

Összeghatártól függetlenül a jogi személyek, egyéb szervezetek és az egyéni vállalkozók – a kifizetési elszámolás és a tájékoztató postai átvételét követően – az OTP Banknak az ügyfél által kiválasztott fiókjában vehetik fel a kártalanítás összegét.

FORRÁS: www.oba.hu

http://www.oba.hu/hu/sajto/126-harom-hitelintezet-beteteseit-kartalanitj...

 

Tájékoztató

A Tisza Takarékszövetkezet cibakházi károsultjai önkormányzati megsegítéséről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. december 10-ei döntése értelmében kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt azon károsultak részére, akik december havi jövedelme (fizetés, nyugdíj, szociális juttatások) a Tisza Takarékszövetkezetnél folyószámlájára érkezett.

A visszatérítendő támogatás (szociális kölcsön) összege a folyószámlára érkezett és fel nem vett decemberi jövedelem összege, de legfeljebb 40.000 Ft.

Egy személy csak egy folyószámla vonatkozásában veheti igénybe a visszatérítendő támogatást.

A kapott visszatérítendő támogatás az Országos Betétbiztosítási Alap által történt kifizetést követő 3 munkanapon belül egyösszegben kell visszafizetni Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál.

Az igénylés feltételei és menete

Az igénylőnek kérelmet kell kitöltenie, mely átvehető december 11-től a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál. A kérelemhez csatolni kell az elmúlt kéthavi Tisza Takarékszövetkezet által megküldött folyószámla kivonat másolatát vagy a Tisza Takarékszövetkezet igazolását a folyószámla jelenlegi eredményéről, melyet írásban kell kérni a Tisza Takarékszövetkezet Cibakházi Kirendeltsége munkatársaitól. Az írásbeli kérelemben fel kell tüntetni: a kérelmező nevét, lakcímét, folyószámla számát és annak tényét, hogy az igazolást szociális kölcsön igényléséhez kéri. Csatolni kell továbbá a saját és az együttlakó személyek jövedelem igazolását. (Amennyiben nem áll rendelkezésre utólag is behozható.)

A kérelmek elbírálásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Kulturális, Szociális és Sportbizottsága gyorsított eljárás keretében dönt a december 11-12-én benyújtott kérelmekről. December 15-én hétfőn reggel 8 órakor kezdődő bizottsági ülésen születik döntés, majd december 17-én és december 19-én kerül sor újabb bizottsági döntésre. A megítélt szociális kölcsön összege a bizottsági döntés napján felvehető Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala házipénztárában.

További információkért keressék Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Irodája munkatársait.

Tisztelt Cibakházi lakosok!

Tekintettel a Tisza Takarékszövetkezetben kialakult helyzetre,

az OTP Bank Nyrt.

és a K&H Bank

kihelyezett ügyfélfogadást tart

a Művelődési Házban.

Oldalak

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Az oldalak tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.
Tulajdonos: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Weboldal adminisztráció: FD-WORKS Kft.